Begeleiding

De begeleiding van leerlingen valt in drie belangrijke onderdelen uiteen. Allereerst is er de begeleiding die elke leerling krijgt, bijvoorbeeld bij het wennen aan de middelbare school, de organisatie van schoolwerk en bij het sociaal functioneren. Verder krijgen leerlingen begeleiding bij de pakketkeuze en de keuze van een vervolgopleiding. Het uitgangspunt van de school is, dat elke leerling en elke ouder aan elke docent raad en advies moet kunnen vragen. Toch is een zekere specialisatie en taakverdeling onvermijdelijk. De eigenlijke begeleiding is voornamelijk in handen van de mentor. Het werk van de mentoren wordt gecoördineerd door de leerjaarcoördinatoren. Toch is het daarnaast mogelijk dat sommige leerlingen behoefte hebben aan extra zorg en aandacht.

“Wij zijn een zorgzame school die meebeweegt met de leerling.”

— Stedelijk Gymnasium Haarlem

 

Dyslexie

Gymnasiaal onderwijs doet een zeer groot beroep op de lees- en taalvaardigheid van leerlingen. Toch hoeft dyslexie geen belemmering te zijn voor het behalen van een gymnasiumdiploma. In de eerste klas worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Sommige leerlingen met spellingsmoeilijkheden zijn gebaat bij remedial teaching; de school bemiddelt bij het samenstellen van groepjes. Als uit een extern vervolgonderzoek blijkt dat een leerling dyslectisch is, kan hij/zij in aanmerking komen voor:

  • Vergrote opgaven bij toetsen
  • Extra tijd voor het maken van toetsen en examen
  • Het maken van examentoetsen op een computer

Hoogbegaafden

Op het Stedelijk Gymnasium zitten veel zeer getalenteerde leerlingen. In het algemeen kunnen die goed hun draai vinden op school. Er zijn echter ook leerlingen waarbij door een niet-evenwichtige verdeling van hun capaciteiten problemen ontstaan bij het leren of het functioneren op school. In zo’n situatie kan een leerling gaan onderpresteren. De leerlingen bij wie dit het geval is wordt professionele hulp geboden.

Mentoren

De mentor is voor de leerlingen van de klas en hun ouders de eerst aanspreekbare persoon van de school. Hij/zij is verantwoordelijk voor een groot deel van de begeleiding en zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de resultaten en het functioneren van individuele leerlingen uit de klas en van de klas als geheel. De mentor overlegt hierover ook regelmatig met vakdocenten. Het is gewenst dat de mentor op de hoogte wordt gebracht van gebeurtenissen in het gezin die het functioneren van de leerling kunnen beïnvloeden, zoals verhuizingen, ziekte, gezinsproblemen. Initiatief voor een gesprek kan bij de leerling liggen, bij de ouders of bij de mentor zelf. In de onderbouw heeft elke klas één mentor. In de bovenbouw zijn er soms meerdere mentoren per klas.


De heer S. Voorn (onderbouw)


Mevrouw M.N.J. Sol (bovenbouw)

 

Coördinatoren

De coördinatoren organiseren de begeleiding van leerlingen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de discipline en het absentiebeleid in de verschillende jaarlagen. Er zijn twee coördinatoren, te weten de heer S. Voorn voor de onderbouw en mevrouw M.N.J. Sol voor de bovenbouw.

Zorgteam

Naast de reguliere begeleiding door mentoren, biedt de school voor leerlingen die dat nodig hebben ook begeleiding door het zorgteam. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ziekte, psychosociale problemen, rouw of andere langdurige problematiek. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinatoren en de jaarlaagcoördinatoren.

Trajectbegeleiding

Voor zorgleerlingen en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is er de trajectbegeleiding. Het Intern Zorgteam bepaalt welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. In onze trajectruimte kunnen zorgleerlingen direct worden opgevangen, geholpen worden bij planning en organisatie, een kortdurende time-out hebben en toetsen maken. De trajectbegeleider is:

  • De heer G.A.F. Huisintveld

Decanen

Decanen begeleiden leerlingen bij de keuze van hun profiel en hun vakkenpakket in klas 3. In de bovenbouw helpen zij leerlingen bij eventuele aanpassingen in hun vakkenpkket en bij het oriënteren op studie en beroep. Er zijn twee decanen:

  • De heer B. van Os (voor klas 3 en 4)
  • Mevrouw B. Molenaar (voor klas 5 en 6)
  • Mevrouw I. Visser (ICT)

Vertrouwenspersonen

Mocht er iets aangaande de school, uw zoon of dochter waar u in vertrouwen over wilt kunnen spreken met iemand van school, dan kan dat bij onderstaande contactpersonen. Zij zijn te bereiken via school, 023-5125353 of via de mail.

“Met zorg en aandacht”

— Stedelijk Gymnasium Haarlem