Oudervereniging

Wie zijn wij?

 

Als ouder van een leerling op het Stedelijk Gymnasium bent u automatisch lid van de oudervereniging SGH. De oudervereniging levert een bijdrage aan het contact tussen de ouders onderling en tussen de ouders en school en is er primair voor het belang van de ouders.

Met alle ouders van nieuwe leerlingen worden door de school afspraken gemaakt over diverse ouderbijdragen. Een daarvan is dat per leerling een bijdrage (thans € 25,00) aan de oudervereniging wordt betaald.

De oudervereniging is ook lid van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (www.LOZG.nl). Dit is een vereniging van ouderorganisaties van de zelfstandige gymnasia in Nederland.

De oudervereniging ontplooit onder meer de volgende activiteiten. Meerdere keren per jaar vergadert het bestuur van de oudervereniging met de rector over lopende kwesties en actuele thema’s. Soms wordt ook een verdiepingssessie georganiseerd om een thema verder uit te diepen, waarbij ook anders teamleden van school aanwezig zijn. Voorts organiseert de oudervereniging een aantal ontmoetingsmomenten, zoals de hieronder beschreven jaarlijkse informatieavond met gastspreker en een ouderlesavond. Ook levert de oudervereniging aan verschillende zaken een financiële bijdrage. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning van culturele activiteiten. Tenslotte verzorgt de oudervereniging jaarlijks een attentie voor alle medewerkers van de school.

Jaarlijkse Informatieavond

Sinds 2016 organiseert de oudervereniging, samen met Architraaf en de oudergeleding van de MR, een jaarlijkse ouderinformatieavond in oktober. Daar wordt kort toegelicht wat de verschillende oudergremia doen voor de school en hoe ouders daarbij betrokken kunnen zijn. Daarnaast vertelt de rector over de school, de actuele plannen en waar de uitdagingen liggen. Daarna is het podium voor een gastspreker die een lezing geeft voor ouders en docenten van de school over een onderwerp dat ouders bezighoudt.

Dit schooljaar vond informatieavond plaats op 8 oktober jl. Psycholoog, schrijver en oud-stedelijker Thijs Launschpach belichtte de uitdagingen van (de ouders van) Generatie Z, geboren tussen ca 2000 – 2020. Instagram, snapchat, FOMO, prestatiedruk en keuzestress: Thijs maakte het publiek wegwijs in de wereld van GeneratieZ, ook wel iGen genoemd. We kijken terug op een druk bezochte, interessante en gezellige avond.

2018: Steven Pont – ontwikkelingspsycholoog – contact met puber en (on)mogelijkheden
2017: Eefje Teeuwisse – Take a Step – ‘waarderend leren’ –

2016: Ingrid van Essen – Young Identity Coaching – ‘puber in huis? Ontdek de drijfveren en talenten van uw puber’
2015: Ineke Sluiter; Klassieke ankers
2014: Wim Cerutti; Geschiedenis van de gebouwen rond de Prinsenhof.
2013: Tessa de Loo
2012: Rob Riemen
2011: Ewoud Sanders

Ouderlesavond

Elk jaar is er in april een avond waarop een aantal leraren van de school ouderlessen verzorgt. Ouders kunnen op deze avond kiezen uit ongeveer 8 verschillende lessen. Op deze wijze geven de docenten de ouders een kijkje in de keuken van het onderwijs of bespreken zij een actueel onderwerp. De avond wordt afgesloten met een borrel.

De belangstelling voor deze ouderlessen is groot en de wederzijdse reacties zijn zeer positief. Ouders ervaren deze avond als informatief en een goede manier om kennis te maken met elkaar, de docenten, de leerstof en de school. De ouderlessen leveren zo ook een bijdrage aan het onderhouden van goede contacten tussen de ouders en school. U ontvangt ruim van tevoren een uitnodiging om zich in te schrijven.

Jaarvergadering

In november houdt de oudervereniging de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze (formele) vergadering worden de activiteiten, financiën, samenstelling van het bestuur en andere zaken besproken die op de algemene vergadering aan de orde moeten komen.

We ontmoeten u graag op één van de bijeenkomsten.

Voor vragen over de oudervereniging kunt u altijd contact opnemen. Ons e-mail adres is oudervereniging@sghaarlem.nl

Het bestuur bestaat dit schooljaar uit

Bestuursleden

Schoolvertegenwoordiging

Voorzitter: Dhr. A. Thiescheffer Rector: Jan Henk van der Werff
Secretaris: Mevr. A. Knottenbelt
Penningmeester:  Mevr. M. Besteman
Lid: Mevr. A. Hovinga
Lid: Mevr. J. Schouten – van Vucht