Oudervereniging

De ouders van de leerlingen worden in de school vertegenwoordigd in de MR en door de oudervereniging. De oudervereniging is er primair voor het belang van de ouders. Zij levert zowel een bijdrage aan het contact tussen de ouders en de school als tussen de ouders onderling.

Als ouder of verzorger van een leerling op het Stedelijk Gymnasium bent u automatisch lid van de oudervereniging SGH. Met alle ouders van nieuwe leerlingen maakt de school afspraken over diverse ouderbijdragen. Een daarvan is een bijdrage (op dit moment € 25,00) voor de oudervereniging.

Het bestuur van de oudervereniging wordt jaarlijks gekozen en bestaat uit vijf leden. Bij de vergaderingen wordt de school vertegenwoordigd door de rector. De oudervereniging is ook lid van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia.

Activiteiten

Het bestuur van de oudervereniging vergadert meerdere keren per jaar met de rector over lopende kwesties en actuele thema’s. Soms wordt ook een verdiepingssessie georganiseerd met andere medewerkers van de school om nader op een onderwerp in te gaan.

Daarnaast organiseert het bestuur een aantal ontmoetingsmomenten, zoals de hieronder beschreven jaarlijkse informatieavond met gastspreker en een ouderlesavond.

Tenslotte levert de oudervereniging aan verschillende zaken een financiële bijdrage. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning van culturele activiteiten. Ook verzorgt de oudervereniging jaarlijks een attentie voor alle medewerkers van de school.

Jaarlijkse informatieavond

De oudervereniging organiseert in oktober, samen met Stichting Architraaf en de oudergeleding van de MR, een informatieavond voor ouders en medewerkers van de school. Daar wordt kort toegelicht wat de verschillende organen voor de school doen en hoe ouders daarbij betrokken kunnen zijn. Daarnaast vertelt de rector over de school en de plannen en uitdagingen voor het nieuwe schooljaar. Daarna is het podium voor een gastspreker die een lezing geeft over een actueel en relevant onderwerp.

Enkele gastsprekers uit voorgaande jaren: Thijs Launspach over generatie Z, sociale media, prestatiedruk en keuzestress; Steven Pont over de (on)mogelijkheden in het contact met pubers; Eefje Teeuwisse (Take a Step) over waarderend leren en Ingrid van Essen (Young Identity Coaching) over de drijfveren en talenten van adolescenten.

Ouderlesavond

Elk jaar is er in april een avond waarop u als ouder les kunt krijgen van de docenten van uw kind. Er worden doorgaans acht verschillende lessen aangeboden, waarin een actueel onderwerp centraal staat of waarin u kennis maakt met de gebruikelijke lesstof. De avond wordt afgesloten met een borrel. De goed bezochte avonden worden ervaren als informatief en als een goede manier om zowel andere ouders als de school beter te leren kennen.

Jaarvergadering

In november houdt de oudervereniging de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering worden de activiteiten, financiën, samenstelling van het bestuur en andere zaken besproken die op de ALV aan de orde moeten komen.

Scroll to top